Digitaliserade industriella lösningar

Vi skapar digitaliserade lösningar för svenska industriföretag. Produkter för er eftermarknad, support och utbildningslösningar.

Digitaliserad utbildning
Vi producerar kurser som lär era kunder handhavande av era produkter och tjänster. Kurserna hanteras och distribueras via en plattform som håller reda på användare och resultat. Era kunder får löpande rapporter och kan använda lösningen för certifierande compliance och kvalitetsarbete

Intelligent supportlösning
Vi tränar en AI- modell mer era rutiner, manualer och annat som gör att kunderna får en smart supportlösning som kan svara på de mest frekventa frågorna. Modellen klarar många språk och användarna kan direkt kommunicera med den.

Så här löser vi det tillsammans

Inledande fasen. Låt oss ta en diskussion om era behov och där vi gemensamt kan titta på vilka möjligheter ni har att sänka era kostnader och höja era intäkter.

Ett lönsamhetstänkt är ett genomgående tema i våra diskussioner med våra kunder. Sänkta kostnader för resor, lägre antal supportärenden, sänkta kvalitetskostnader, intäkter från eftermarknadslösningarna är det vi först tittar på. Till detta kommer mjuka värden som kvalitetsutveckling, konkurrensfördelar och profilering.

Vi skapar en färdig lösning. Vår specialitet är digitaliserade industriella lösningar där vi tar hand om hela processen. Vi gör det enkelt för er och tar ansvar för hela kedjan från skapande av lösningar till distribution och uppföljning.


Vi löser det. Våra kunder fokuserar på det de gör bäst. Som att producera sina produkter och tjänster. Vi skapar smarta digitala lösningar som lyfter ert företag.